Thứ ba, 26/09/2023     Trang thông tin đang trong giai đoạn hoàn thiện, kính mong quý độc giả góp ý
Tìm kiếm:    
 CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC
     Về việc tổ chức Hội thảo “Mối quan hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Doanh nghiệp” 10:56 26/07/2016 [475]

 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG                      Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 1126/TB-ĐHPVĐ                                                                                                 Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 7 năm  2015
 

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thảo
“Mối quan hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Doanh nghiệp”

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

       Nhằm nâng cao mối quan hệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; cung cấp và tuyển dụng nguồn nhân lực và các hoạt động hợp tác khác; trên cơ sở thống nhất giữa các đơn vị liên quan tại cuộc họp ngày 07/07/2015, Nhà trường thông báo tổ chức Hội thảo “Mối quan hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Doanh nghiệp” như sau:

I. Mục tiêu 

- Tổng quan hoạt động hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong thời gian qua.

- Đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi tạo sự gắn kết bền vững giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung cấp và tuyển dụng nguồn nhân lực và các hoạt động hợp tác khác.

II. Nội dung Hội thảo

1. Hoạt động hợp tác giữa Nhà trường và các doanh nghiệp trong thời gian qua và bài học kinh nghiệm.

2. Phát triển hợp tác giữa Nhà trường và các doanh nghiệp: Các yếu tố cấu thành, thời cơ, thách thức. (Chương trình, chuẩn đầu ra, thực tập, việc làm, rào cản, các định hướng, …) 

3. Những nội dung và giải pháp cụ thể, khả thi để thiết lập sự gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp. (Hoạt động hỗ trợ, kỹ năng mềm, học bỗng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ).

III. Viết bài tham luận Hội thảo

Nội dung tham luận súc tích, các số liệu phải gắn với thực tế, được phân tích, đánh giá trên cơ sở khoa học, có các giải pháp đề xuất khả thi. Bài tham luận tập trung vào các nội dung nêu trên sẽ được in Kỷ yếu và chọn báo cáo tại Hội thảo.

1) Những nội dung cụ thể tham khảo để viết bài tham luận 

1. Tổng quan hoạt động hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong thời gian qua.

2. Vấn đề đổi mới chương trình và phương thức giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra.

3. Những giải pháp gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tuyển dụng và các hoạt động khác.  

4. Công tác thực tập, thực tế của sinh viên tại các doanh nghiệp

5. Đánh giá và đề xuất giải pháp trong đào tạo văn bằng hai cho cán bộ đang công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  

6. Hiệu quả sử dụng nguồn học bỗng từ phía doanh nghiệp tài trợ cho sinh viên trong thời gian qua. 

7. Những hoạt động hỗ trợ cần thiết của Nhà trường (Phòng, ban, Hội sinh viên, Đoàn Thanh niên) để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp xúc với các doanh nghiệp và có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

8. Thống kê và đánh giá tình hình việc làm của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin sau khi tốt nghiệp từ năm 2012 đến nay.  

9. Năng lực ngoại ngữ, tin học của sinh viên đáp ứng yêu cầu công việc sau khi ra trường. 

10. Các nội dung khác có liên quan

2) Phân công cụ thể như sau:

- Ban Giám hiệu: 01 tham luận thuộc nội dung 1

- Phòng Đào tạo: 01 tham luận chọn trong các nội dung 2, 3, 4.

- Phòng CTHSSV: 01 tham luận thuộc nội dung số 6.

- Trung tâm ĐTTX: 01 tham luận thuộc nội dung số 5.

- Đoàn Thanh niên: 01 tham luận thuộc nội dung số 7.

- Khoa KTCN: 04 tham luận chọn trong các nội dung  2, 3, 4, 7, 9, 10.

- Khoa CNTT: 04 tham luận (02 tham luận thuộc nội dung 8, 9 và 02 tham luận chọn trong các nội dung 2, 3, 4, 7, 10).

- Khoa Kinh tế: 03 tham luận chọn trong các nội dung 2, 3, 4, 7, 9, 10.

- Khoa Ngoại Ngữ: 01 tham luận thuộc nội dung 9.

- Các cán bộ, giảng viên thuộc các đơn vị khác có quan tâm: có thể chọn  trong các nội dung 2, 3, 4, 7, 9, 10 để viết tham luận.  

IV. Quy cách trình bày và địa chỉ gửi bài tham luận 

1. Quy cách trình bày

Bài tham luận được đánh máy vi tính trên Microsoft Word, không quá 6 trang A4, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 2,8cm, lề phải 2,5cm; phông chữ Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 13, dòng cách dòng 1,2; đoạn cách đoạn 6pt;  Cuối bài viết ghi rõ họ tên tác giả, đơn vị, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email.

Bài viết phải được rà soát, duyệt nội dung tại đơn vị hoặc bộ môn.

2. Địa chỉ gửi bài

Bài viết gửi về Trường qua phòng QLKH & HTQT 01 bản giấy và 01 file mềm trước ngày 10/9/2015:

- Bản giấy nộp trực tiếp tại Phòng QLKH & HTQT.

- File mềm gửi qua địa chỉ email hoithaokhoahoc@pdu.edu.vn

V. Tổ chức Hội thảo

1. Dự kiến thành phần tham dự và khách mời

- Thành phần tham dự: Ban giám hiệu; Hội đồng Trường; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, toàn thể giảng viên/giáo viên các khoa KTCN, Kinh tế, CNTT, Ngoại Ngữ và cán bộ, giảng viên có viết bài tham luận, báo cáo viên.

- Khách mời: Các doanh nghiệp,  Sở Nội vụ, Sở Khoa học & Công nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi,…

2. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức 

- Thời gian: 01 buổi, trung tuần tháng 10/2015

- Địa điểm: Hội trường KLF, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Để đạt được các mục tiêu Hội thảo, Nhà trường đề nghị Trưởng các khoa, các phòng liên quan, Giám đốc các trung tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên triển khai nội dung thông báo trong đơn vị, phân công cụ thể cá nhân/tập thể viết bài tham luận; rà soát và duyệt nội dung bài viết trước khi gửi về trường./.

  

Nơi nhận:                       HIỆU TRƯỞNG   

- Như trên;                                                                           (Đã ký)

- HT, các PHT;                                                                                       

- Lưu: VT, QLKH&HTQT.                                      PGS.TS. Phạm Đăng Phước

 

PDU
 


 Thông báo
 
 Thông báo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017
 Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Điện tử SUMIDA Quảng Ngãi
 Thông báo về việc tổ chức Lễ trao học bổng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018
 Thông báo tuyển dụng Công ty Cổ phần xây dựng năng lượng HÀ TIÊN
 Tổ chức Sàn giao dịch việc làm vào ngày 26/8/2018 tại 118 Phan Đình Phùng, Tp Quảng Ngãi
 Thông báo về việc góp ý nội dung sổ tay sinh viên năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tham gia phỏng vấn, tuyển dụng công ty TNHH Michelle Đà Nẵng
 Thông báo tuyển dụng Công ty Cổ phần ĐTXD Thiên Tân đợt 5
 Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH MTV Giáo dục và dịch vụ Quốc tế TLT