Thứ sáu, 01/03/2024    
Tìm kiếm:    

 MẪU ĐIỂM HỌC TẬP
     Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập (File F1) HKI-2021-2022 của tất cả các lớp Chính qui, VB2, ĐHLT (trừ Khóa 21 chưa có, sẽ up sau) 09:58 26/10/2021 [1221]
  
     Bao gồm các lớp: DTA18, DSA18, DTA19, DSA19, DTA20, DSA20, CSA19, DAH19A, DAH19B, DAH20A, DAH20B, DALV20A, DALV20B; Riêng 02 lớp DALV20A, DALV20B có thêm các Học phần Bổ sung kiến thức (BSKT), do vậy, các GV giảng dạy các học phần BSKT(môn Riêng, môn Chung) lưu ý. Đề nghị lấy File F1 theo ĐÚNG Học phần mình giảng dạy, để tránh thiếu sót nhầm lẫn (do File F1 được rút trích từ phần mềm BSC (quản lý ĐT) của Trường trên cơ sở cá nhân SV tự đăng ký học phần) và đề nghị KHÔNG tự ý thay đổi thứ tự danh sách SV có tên ở trong File F1./.

DTA18

DSA18

DTA19

DSA19

DTA20

DSA20

CSA19

DAH19A

DAH19B

DAH20A

DAH20B

DALV20A

DALV20A (Các HP BSKT)

DALV20B

DALV20B (Các HP BSKT) 

 
Các tin khác liên quan :

      File F1.HK2-2023-2024 các lớp DALV22-71, DSA23 15:21 27/02/2024 [1231]


      File F1.HK2-2023-2024 các lớp Chính qui: DTA20, DSA20, DTA21, DSA21, DSA22 10:10 02/01/2024 [1223]


      File F1.HKI-2023-2024 lớp DALV23 (học ghép DALV22-71) 09:36 02/01/2024 [1220]


      File F1.HKI-2023-2024 các lớp DALV22, DALV22-71 15:15 16/11/2023 [1222]


      File F1.HKI-2023-2024 lớp DSA23 15:31 23/10/2023 [1221]


      File F1.HK2-2022-2023 lớp DALV22-71 14:34 18/08/2023 [1219]


      File F1 các HP môn chung (T.Anh).HKI-2023-2024 14:56 11/08/2023 [1219]


      File F1.HKI-2023-2024 các lớp CQ: DSA20, DSA21, DSA22, DTA20, DTA21 14:36 04/08/2023 [1220]


      File F1.HKI-2023-2024 các lớp DAH21, DALV21-71 09:10 03/08/2023 [1221]


      Up gain.File F1.HK2-2022-2023.DSA22 09:30 05/07/2023 [1221]


      Up again.File F1.HK2-2022-2023 của lớp DALV21 tất cả các môn học (kể cả Học phần BSKT) 08:54 24/05/2023 [1222]


      Up gain.F1.HK2-2022-2023 của lớp DALV22 tất cả các môn học (kể cả Học phần BSKT) 15:34 12/05/2023 [1220]


      Up gain.F1.HK2-2022-2023 của tất cả CÁC LỚP (trừ các lớp DALV22, DSA19, DTA19, DSA21, DTA21)) 16:22 10/03/2023 [1220]


      File F1.Các HP học HKI-2022-2023 của 02 lớp: DSA22, DALV22 15:35 23/11/2022 [1220]


      File F1.HKI-2022-2023.Các lớp: DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71 15:03 30/08/2022 [1220]

       File F1.HKI-2022-2023.Các lớp: DSA19, DTA19, DSA20, DTA20, DSA21, DTA21 15:44 29/08/2022 [1219]
       File F1.DSA20,DTA20.GDQP-AN 1,2,3,4.HKI-2022-2023 15:27 29/08/2022 [1221]
       File F1.DALV21-ND71.HK2-2021-2022 15:03 06/07/2022 [1221]
       File F1 (Nhập điểm thành phần) HK2-2021-2022 lớp DSA19 mới nhất (có bố sung) 10:00 26/05/2022 [1221]
       File F1 (Nhập điểm thành phần) HK2-2021-2022 các lớp DSA18, DTA18 16:41 06/04/2022 [1220]
        File F1 (Nhập điểm thành phần) HK2-2021-2022 lớp VB2 Tiếng Anh: DAH21 08:44 23/03/2022 [1220]
       File F1 (Nhập điểm thành phần) HK2-2021-2022 các lớp VB2, ĐHSPLT Tiếng Anh: DAH20A, DAH20B, DALV21 16:45 16/03/2022 [1220]
       File F1 (Nhập điểm thành phần) HK2-2021-2022 các lớp DSA19, DTA19, DSA20, DTA20, DSA21, DTA21 16:36 16/03/2022 [1220]
       Danh sách và Mẫu F1 các HP môn CHUNG tự chọn HK2-2021-2022 (các lớp CHÍNH QUI) 15:46 20/01/2022 [1222]
       05 HP tự chọn lớp DAH19A có cập nhật mới (thêm tên SV) 15:27 16/11/2021 [1221]
       Mẫu nhập điểm QT học tập (File F1, môn chung - các HP T.Anh) HKI-2021-2022 của các lớp Chính qui (trừ Khóa 21 chưa có, sẽ up sau) 10:19 02/11/2021 [1221]
       Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập các học phần 04 lớp DAH20A,DAH20B,DALV20A,DALV20B. HK1-2020-2021 16:30 01/03/2021 [1221]
       Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập các học phần 02 lớp DTA20,DSA20. HK1-2020-2021 15:52 02/02/2021 [1221]
       Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập các học phần 03 lớp DAH19A, DAH19B, DALV19. Mới nhất 15:16 10/12/2019 [1221]
       Danh sách SV học lại ở các lớp trong HKI-2019-2020, GV giảng dạy lưu ý 09:17 29/10/2019 [1221]
       Mẫu Bảng điểm quá trình học tập các lớp DSA19, DTA19, CSA19- HKI-2019-2020 15:15 23/10/2019 [1221]
       (có điều chỉnh SV lớp DALV19 30.10.2019) Mẫu Bảng điểm quá trình học tập các lớp DAH19A, DAH19B, DALV19- HKI-2019-2020 14:21 23/10/2019 [1219]
       Mẫu Bảng điểm quá trình học tập các lớp khóa cũ (trừ K19 chưa có) - HKI-2019-2020 15:46 04/10/2019 [1220]
       Mẫu Bảng điểm quá trình học tập của Đọc 1, Tiếng Anh 2 (HK hè 2019) do PĐT cung cấp 16:05 08/07/2019 [1220]
       Mẫu quá trình điểm học tập lớp DALV17+18.HKII-2018-2019 07:59 11/06/2019 [1220]
       Mẫu F1 tất cả các HP theo lớp và theo từng HP của các lớp K18, ĐH 16, DAH18AB,DAHV17,DALV18 15:24 01/11/2018 [1220]
       Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập HKII-2016-2017 (CSA14A,CSA14B).Mới nhất 16:21 29/05/2017 [1223]
       Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập CSA15AB, HKII-2016-2017 15:16 11/05/2017 [1223]
       Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập HKII-2016-2017 (CSA16A,CSA16B).Mới nhất 15:36 10/05/2017 [1220]
       Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập CSA14AB (dành cho TA thương mại& TA KS-Du lịch) 15:25 05/05/2017 [1220]
       Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập HKII-2016-2017 K16 và CSA14B 10:32 03/11/2016 [1222]
       Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập của các lớp HKI-2016-2017 09:27 17/08/2016 [1220]
       Mẫu bảng điểm quá trình HKI năm học 2015-2016.các lớp K15 16:30 23/10/2015 [1221]
       Mẫu bảng điểm quá trình HKI năm học 2015-2016 16:25 21/08/2015 [1222]
       MAU.B.DIEM HOC PHAN (HKI-2014-2015). CÁC LỚP KHOA NN. 08:00 07/11/2012 [1221]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 32, năm học 2023-2024 (từ 04/03/2024).From P.ĐT
 File F1.HK2-2023-2024 các lớp DALV22-71, DSA23
 Lịch thi HKI-2023-2024 lớp DALV22 (Thứ 7 & CN ngày 02 & 03.3.2024)
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 31, năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024).From P.ĐT
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 30, năm học 2023-2024 (từ ngày 19/02/2024).From P.ĐT
 TB nộp HỌC PHÍ của Trường năm học 2023-2024
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 26, năm học 2023-2024 (từ ngày 22/1/2024).From P.ĐT
 hời khóa biểu và phân phòng họcTuần 25, năm học 2023-2024 (từ ngày 15/1/2024).From P.ĐT
 Lịch thi HK1-2023-2024 lớp DSA23 môn RIÊNG khoa Ngoại Ngữ
 TKB HH2-2023-24 lớp DALV22-71 bắt đầu từ ngày 13.01.2024.Khoa NN

 Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 32, năm học 2023-2024 (từ 04/03/2024).From P.ĐT
 File F1.HK2-2023-2024 các lớp DALV22-71, DSA23
 Lịch thi HKI-2023-2024 lớp DALV22 (Thứ 7 & CN ngày 02 & 03.3.2024)
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 31, năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024).From P.ĐT
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 30, năm học 2023-2024 (từ ngày 19/02/2024).From P.ĐT
 TB nộp HỌC PHÍ của Trường năm học 2023-2024
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 26, năm học 2023-2024 (từ ngày 22/1/2024).From P.ĐT
 hời khóa biểu và phân phòng họcTuần 25, năm học 2023-2024 (từ ngày 15/1/2024).From P.ĐT
 Lịch thi HK1-2023-2024 lớp DSA23 môn RIÊNG khoa Ngoại Ngữ
 TKB HH2-2023-24 lớp DALV22-71 bắt đầu từ ngày 13.01.2024.Khoa NN

 

 

Bản quyền thuộc Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
ĐT: 0255 3828 481, email: nngu@pdu.edu.vn