Thứ sáu, 12/08/2022    
Tìm kiếm:    

 TIN HOẠT ĐỘNG
     THOI KHOA BIEU HKII-2010-2011 15:40 09/03/2011 [2960]
  
     TCCNK10

                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CMN  10 - Khoa Sư phạm Tự nhiên           
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1     GDTC 2 TTM Châu  Âm nhạc DL Ly  Tiếng Anh 2  TĐ Chí  NNLCB LĐ Hòe
 TIẾT 2     GDTC 2  Âm nhạc  Tiếng Anh 2   của CN  
SAÙNG TIẾT 3     GDTC 2  Tiếng Anh 2  TĐ Chí  Tiếng Anh 2   Mác-Lênin 
 TIẾT 4       Tiếng Anh 2  TĐ Chí  Âm nhạc DL Ly  (5 tiết) 
 TIẾT 5       Tiếng Anh 2   Âm nhạc   
             
 TIẾT 1       GDH Đcương NK Ngọc    
 TIẾT 2       GDH Đcương     
CHIEÀU TIẾT 3       GDH Đcương     
 TIẾT 4            
 TIẾT 5            
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
             
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CTH  10 - Khoa Sư phạm Tự nhiên           
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1     NNLCB       
 TIẾT 2     của CN  PTM Lan      
SAÙNG TIẾT 3     Mác-Lênin       
 TIẾT 4     (5 tiết)       
 TIẾT 5            
             
 TIẾT 1   Tiếng Anh 2 TTM Đào RLNVSPTX NTK Ngọc  TLHLT&TLHSP NĐ Động  Mỹ thuật ND Thái   
 TIẾT 2   Tiếng Anh 2  RLNVSPTX  TLHLT&TLHSP  Mỹ thuật   
CHIEÀU TIẾT 3   Tiếng Anh 2  GDTC 1 NX Thưởng TLHLT&TLHSP  Mỹ thuật   
 TIẾT 4   TLHLT&TLHSP NĐ Động  GDTC 1  Tiếng Anh 2 TTM Đào Âm nhạc   
 TIẾT 5   TLHLT&TLHSP  GDTC 1  Tiếng Anh 2  Âm nhạc   
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CĐG  10 - Khoa Sư phạm Tự nhiên           
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1   Tiếng Anh 2 NV Thắm  TLHLT&TLHSP NĐ Động  Tiếng Anh 2 NV Thắm  NNLCB LĐ Hòe GDTC 2 NV Trương
 TIẾT 2   Tiếng Anh 2  TLHLT&TLHSP  Tiếng Anh 2  của CN   GDTC 2 
SAÙNG TIẾT 3   Tiếng Anh 2  TLHLT&TLHSP  NMGDCD LĐ Hòe Mác-Lênin  GDTC 2 
 TIẾT 4     TLHLT&TLHSP  NMGDCD  (5 tiết)   
 TIẾT 5     TLHLT&TLHSP  NMGDCD     
             
 TIẾT 1     Pháp luật    Pháp luật   
 TIẾT 2     Pháp luật LT Lộc Nhập môn Logic PTM Lan  Pháp luật LT Lộc  
CHIEÀU TIẾT 3     Pháp luật  Nhập môn Logic  Pháp luật   
 TIẾT 4     KNNCKHGD LQ Hoạt Nhập môn Logic     
 TIẾT 5     KNNCKHGD       
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
             
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CCN  10 - Khoa Sư phạm Tự nhiên           
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1   GDTC 2 LV Đương TLHLT&TLHSP NĐ Động  Tiếng Anh 2  CTT Hải  NNLCB   
 TIẾT 2   GDTC 2  TLHLT&TLHSP  Tiếng Anh 2   của CN  LTL Thu  
SAÙNG TIẾT 3   GDTC 2  TLHLT&TLHSP    Mác-Lênin   
 TIẾT 4     TLHLT&TLHSP    (5 tiết)   
 TIẾT 5     TLHLT&TLHSP       
             
 TIẾT 1            
 TIẾT 2            
CHIEÀU TIẾT 3   Tiếng Anh 2  CTT Hải         
 TIẾT 4   Tiếng Anh 2          
 TIẾT 5   Tiếng Anh 2          
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
             
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CNV 10 - Khoa Sư phạm Xã hội          
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1   GDTC 2 TTM Châu  Tiếng Anh 2 HTT Giang      
 TIẾT 2   GDTC 2  Tiếng Anh 2       
SAÙNG TIẾT 3   GDTC 2  Tiếng Anh 2       
 TIẾT 4   DS-MT- . .  LĐ Phương       Tiếng Anh 2 HTT Giang
 TIẾT 5   DS-MT- . .         Tiếng Anh 2 
             
 TIẾT 1       NNLCB  TLHLT&TLHSP NĐ Động   
 TIẾT 2       của CN  LĐ Hòe TLHLT&TLHSP   
CHIEÀU TIẾT 3       Mác-Lênin  TLHLT&TLHSP   
 TIẾT 4       (5 tiết)  TLHLT&TLHSP   
 TIẾT 5         TLHLT&TLHSP   
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
             
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CAN  10 - Khoa Sư phạm Xã hội          
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1   Tiếng Anh 2 CTT Hải  GDTC 2 TN Huy Logic học  NNLCB   
 TIẾT 2   Tiếng Anh 2  GDTC 2  Logic học PTM Lan  của CN  LTL Thu  
SAÙNG TIẾT 3   Tiếng Anh 2  GDTC 2  Logic học  Mác-Lênin   
 TIẾT 4       Tiếng Anh 2 CTT Hải (5 tiết)   
 TIẾT 5       Tiếng Anh 2     
             
 TIẾT 1         TLHLT&TLHSP NĐ Động   
 TIẾT 2         TLHLT&TLHSP   
CHIEÀU TIẾT 3         TLHLT&TLHSP   
 TIẾT 4         TLHLT&TLHSP   
 TIẾT 5         TLHLT&TLHSP   
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
             
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CHS  10 - Khoa Cơ bản           
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1   GDTC 2 TN Huy  ĐVHCXS NT Hòa    Tiếng Anh2   NNLCB LĐ Hòe
 TIẾT 2   GDTC 2  ĐVHCXS    Tiếng Anh2  TT Quý  của CN  
SAÙNG TIẾT 3   GDTC 2  Tiếng Anh2     Tiếng Anh2   Mác-Lênin 
 TIẾT 4     Tiếng Anh2  TT Quý      (5 tiết) 
 TIẾT 5     Tiếng Anh2        
             
 TIẾT 1       ĐVHCXS NT Hòa  TLHLT&TLHSP NV Kính   
 TIẾT 2       ĐVHCXS  TLHLT&TLHSP   
CHIEÀU TIẾT 3       ĐVHCXS  TLHLT&TLHSP   
 TIẾT 4         TLHLT&TLHSP   
 TIẾT 5         TLHLT&TLHSP   
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
             
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CTĐ  10 - Khoa Cơ bản           
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1     Tiếng Anh  NTN Liên    NNLCB LĐ Hòe  
 TIẾT 2     Tiếng Anh     của CN    
SAÙNG TIẾT 3     Tiếng Anh     Mác-Lênin   
 TIẾT 4         (5 tiết)   
 TIẾT 5            
             
 TIẾT 1   TLHLT&TLHSP NV Kính         
 TIẾT 2   TLHLT&TLHSP         
CHIEÀU TIẾT 3   TLHLT&TLHSP    Tiếng Anh  NTN Liên     
 TIẾT 4   TLHLT&TLHSP    Tiếng Anh      
 TIẾT 5   TLHLT&TLHSP    Tiếng Anh      
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
             
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CTL  10 - Khoa Cơ bản           
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1     NNLCB  THĐC ĐĐ Thuận THĐC ĐĐ Thuận  
 TIẾT 2     của CN  PTM Lan THĐC  THĐC   
SAÙNG TIẾT 3     Mác-Lênin  THĐC  THĐC   
 TIẾT 4     (5 tiết)    Tiếng Anh2  LTD Lý   
 TIẾT 5         Tiếng Anh2    
             
 TIẾT 1     Tiếng Anh2  LTD Lý    TLHLT&TLHSP NV Kính   
 TIẾT 2     Tiếng Anh2     TLHLT&TLHSP   
CHIEÀU TIẾT 3     Tiếng Anh2   GDTC 2 NX Thưởng TLHLT&TLHSP   
 TIẾT 4       GDTC 2  TLHLT&TLHSP   
 TIẾT 5       GDTC 2  TLHLT&TLHSP   
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CSA 10- Khoa Ngọai ngữ           
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1   TVTH  PT Tần      NNLCB   
 TIẾT 2   TVTH       của CN  LTL Thu  
SAÙNG TIẾT 3   TVTH       Mác-Lênin   
 TIẾT 4         (5 tiết)   
 TIẾT 5            
             
 TIẾT 1   TLHLT&TLHSP NV Kính         
 TIẾT 2   TLHLT&TLHSP         
CHIEÀU TIẾT 3   TLHLT&TLHSP      GDTC 2 NX Thưởng  
 TIẾT 4   TLHLT&TLHSP      GDTC 2   
 TIẾT 5   TLHLT&TLHSP      GDTC 2   
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
             
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CCT  10 A- Khoa Công nghệ thông tin           
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1   VLĐCA2 TTT Thuỷ NNLCB    GDTC 2 LV Đương  PP Tính  PB Trình
 TIẾT 2   VLĐCA2  của CN  LTL Thu   GDTC 2  PP Tính  
SAÙNG TIẾT 3   VLĐCA2  Mác-Lênin    GDTC 2  Tiếng Anh 2  NT Nhi
 TIẾT 4   HHĐC 1 VC Hương (5 tiết)      Tiếng Anh 2  
 TIẾT 5   HHĐC 1        Tiếng Anh 2  
             
 TIẾT 1 HHĐC 1 VC Hương TNVLĐC TTT Thủy        
 TIẾT 2 HHĐC 1  TNVLĐC         
CHIEÀU TIẾT 3 HHĐC 1  TNVLĐC      Tiếng Anh 2  NT Nhi   
 TIẾT 4 PP Tính  PB Trình  TNVLĐC      Tiếng Anh 2    
 TIẾT 5 PP Tính   TNVLĐC      Tiếng Anh 2    
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
             
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CCT  10 B- Khoa Công nghệ thông tin           
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1 Tiếng Anh2  NTN Liên  GDTC 2 NV Trương  NNLCB  VLĐCA2 TTT Thuỷ Tiếng Anh2  NTN Liên   
 TIẾT 2 Tiếng Anh2   GDTC 2  của CN  LTL Thu VLĐCA2  Tiếng Anh2    
SAÙNG TIẾT 3 Tiếng Anh2   GDTC 2  Mác-Lênin  VLĐCA2  Tiếng Anh2    
 TIẾT 4     (5 tiết)    PP Tính  PB Trình   
 TIẾT 5         PP Tính    
             
 TIẾT 1 PP Tính  PB Trình          TNVLĐC TTT Thủy
 TIẾT 2 PP Tính           TNVLĐC 
CHIEÀU TIẾT 3 PP Tính           TNVLĐC 
 TIẾT 4           TNVLĐC 
 TIẾT 5           TNVLĐC 
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
             
             
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CCK  10 A   - Khoa Kỹ thuật Công nghiệp             
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1   TCC 2 TV Hạnh  GDTC 2 LV Đương  VLĐC 2 TĐThắng Tiếng Anh  LTD Lý   
 TIẾT 2   TCC 2  GDTC 2  VLĐC 2  Tiếng Anh    
SAÙNG TIẾT 3   TCC 2  GDTC 2  VLĐC 2  Tiếng Anh    
 TIẾT 4   VLĐC 2 TĐThắng   TCC 2 TV Hạnh  Hóa học  LTN Quỳnh   
 TIẾT 5   VLĐC 2    TCC 2  Hóa học    
             
 TIẾT 1   NNLCB  Hóa học  LTN Quỳnh  TNVLĐC NTK Thu    
 TIẾT 2   của CN  LĐ Hoè Hóa học   TNVLĐC     
CHIEÀU TIẾT 3   Mác-Lênin  Hóa học   TNVLĐC     
 TIẾT 4   (5 tiết)  Tiếng Anh  LTD Lý  TNVLĐC     
 TIẾT 5     Tiếng Anh   TNVLĐC     
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CCK  10 B   - Khoa Kỹ thuật Công nghiệp             
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1 GDTC 1 NV Trương  VLĐC 2 TĐThắng TCC 2 TV Hạnh    Hóa học  LTN Quỳnh   
 TIẾT 2 GDTC 1  VLĐC 2  TCC 2    Hóa học    
SAÙNG TIẾT 3 GDTC 1  VLĐC 2  TCC 2    Tiếng Anh 2  BTT Thúy   
 TIẾT 4   TCC 2 TV Hạnh    VLĐC 2 TĐThắng Tiếng Anh 2    
 TIẾT 5   TCC 2    VLĐC 2  Tiếng Anh 2    
             
 TIẾT 1   NNLCB        TNVLĐC NTK Thu
 TIẾT 2   của CN  LĐ Hoè       TNVLĐC 
CHIEÀU TIẾT 3   Mác-Lênin        TNVLĐC 
 TIẾT 4   (5 tiết)  Hóa học  LTN Quỳnh      TNVLĐC 
 TIẾT 5     Hóa học       TNVLĐC 
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CCĐ  10  - Khoa Kỹ thuật Công nghiệp             
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1     Tiếng Anh 2  PTT Hương TCC 2 TV Hạnh  GDTC 2 DL Bình  TNVLĐC TTT Thuỷ
 TIẾT 2     Tiếng Anh 2   TCC 2  GDTC 2  TNVLĐC 
SAÙNG TIẾT 3     Tiếng Anh 2   TCC 2  GDTC 2  TNVLĐC 
 TIẾT 4     TCC 2 TV Hạnh  Tiếng Anh 2  PTT Hương   TNVLĐC 
 TIẾT 5     TCC 2  Tiếng Anh 2     TNVLĐC 
             
 TIẾT 1     Hoá ĐC VC Hương NNLCB  VLĐC 2 TĐ Thắng  
 TIẾT 2     Hoá ĐC  của CN  LĐ Hòe VLĐC 2   
CHIEÀU TIẾT 3     Hoá ĐC  Mác-Lênin  VLĐC 2   
 TIẾT 4     VLĐC 2 TĐ Thắng (5 tiết)     
 TIẾT 5     VLĐC 2       
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
             
                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CKT   10 A  - Khoa Kinh tế              
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1   THĐC  VT Lộc  Tiếng Anh  TTT Thuỷ  Tiếng Anh  TTT Thuỷ  THĐC  VT Lộc   
 TIẾT 2   THĐC   Tiếng Anh   Tiếng Anh   THĐC    
SAÙNG TIẾT 3   THĐC   Tiếng Anh   Tiếng Anh   THĐC    
 TIẾT 4            
 TIẾT 5            
             
 TIẾT 1 LTXS&TK TĐ Thịnh  NNLCB HK Hoa      Luật kinh tế HK Hoa   
 TIẾT 2 LTXS&TK  của CN       Luật kinh tế   
CHIEÀU TIẾT 3 LTXS&TK  Mác-Lênin (II)    GDTC 2 LV Đương Luật kinh tế   
 TIẾT 4   (5tiết)    GDTC 2  Luật kinh tế   
 TIẾT 5       GDTC 2     
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           

 

 

                                                    THỜI KHÓA BIỂU          
                                LỚP :   CKT   10 B  - Khoa Kinh tế              
                                 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/ 02/ 2011         
BUOÅI THỨ  2  3  4  5  6  7
  moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân moân  hoïc giaùo vieân
 TIẾT 1   Luật kinh tế HK Hoa  THĐC  TV Chỉnh      LTXS&TK NT Sự
 TIẾT 2   Luật kinh tế  THĐC       LTXS&TK 
SAÙNG TIẾT 3   Luật kinh tế  THĐC   Tiếng Anh 2  CT Vân  Tiếng Anh 2  CT Vân  LTXS&TK 
 TIẾT 4   Luật kinh tế    Tiếng Anh 2   Tiếng Anh 2    
 TIẾT 5       Tiếng Anh 2   Tiếng Anh 2    
             
 TIẾT 1   NNLCB HK Hoa    THĐC  TV Chỉnh     
 TIẾT 2   của CN     THĐC      
CHIEÀU TIẾT 3   Mác-Lênin (II)    THĐC   GDTC 2 NV Trương  
 TIẾT 4   (5tiết)      GDTC 2   
 TIẾT 5         GDTC 2   
   - Các khoa căn cứ thời khóa biểu môn chung để bố trí thời khóa biểu các môn chuyên ngành phù hợp, gởi cho Đào tạo trước  24/02/2011           
   - Mỗi buổi học (trừ lớp ghép hoặc giờ thỉnh giảng, giờ GDTC các lớp không ở cơ sở 986- Quang Trung) phải thực hiện 5 tiết (2 môn học).           
 

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo Hội thảo khoa học cấp khoa 20:02 19/12/2016 [3830]


      Hội thảo khoa học cấp khoa 10:44 20/04/2013 [3750]


      TIN & CHÙM ẢNH VỀ CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH - THÁNG 12/2012 15:22 25/12/2012 [2904]


      MOT SO HINH ANH CAU LAC BO TIENG ANH 14:24 17/01/2012 [4347] Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 2, năm học 2022-2023 (từ ngày 8/08/2022).From P.ĐT
 TKB HK1-2022-2022 các lớp VB2, ĐHLT: DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71
 Thông báo đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2021 - 2022
 TB SV đủ đk học tập học ky 1. nam học 2022-2023
 TB về việc kê khai giò NCKH 2021-2022
 Thong bao Kê khai giờ năm học 2021-2022
 Thong bao chuan bi HN CBVC 2022-2023
 TB triệu tập lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022
 Danh sách các lớp còn nợ HỌC PHÍ thuộc Khoa Ngoại Ngữ
 File F1.DALV21-ND71.HK2-2021-2022

 Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 2, năm học 2022-2023 (từ ngày 8/08/2022).From P.ĐT
 TKB HK1-2022-2022 các lớp VB2, ĐHLT: DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71
 Thông báo đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2021 - 2022
 TB SV đủ đk học tập học ky 1. nam học 2022-2023
 TB về việc kê khai giò NCKH 2021-2022
 Thong bao Kê khai giờ năm học 2021-2022
 Thong bao chuan bi HN CBVC 2022-2023
 TB triệu tập lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022
 Danh sách các lớp còn nợ HỌC PHÍ thuộc Khoa Ngoại Ngữ
 File F1.DALV21-ND71.HK2-2021-2022

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481