ThS. Trần Thanh Tùng
Đơn vị: Phòng HCQT
Địa chỉ liên lạc: Lô 138 KDC Đông Nguyễn Du, Đường Nguyễn Du – Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905888475
Email: tttung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Phạm Thủy Tần
Đơn vị: Hưu
Địa chỉ liên lạc: Tổ 10 Phường Chánh lộ TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 01644217123
Email: pttan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Tấn Từ
Đơn vị: Hưu
Địa chỉ liên lạc: 111 Nguyễn Du, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0914011623
Email: tttu@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  Trần Tấn Từ
Đơn vị: Hưu
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  CN. Trương Văn Thanh
Đơn vị: Hưu
Địa chỉ liên lạc: 230, Võ Thị Sáu, T.p: Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0974950789
Email: tvthanh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53