DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : DCK16  NIÊN KHÓA : 2016-2020
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Đỗ Tấn Mãi  05/10/1998  CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT  0374898131  tanmaiqwe@gmail.com  s
 2  Trần Tiến Cảnh  1998  Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất  0366783787  Trantiencanh787@gmail  s