DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : DCT13B  NIÊN KHÓA : 2013-2017
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Nguyễn Thị Lệ Quỳnh  1995  Khoa CNTT  01694280063  quynh.ntl.07@gmail.com  s
 2  Nguyễn Thị Lệ Quỳnh  1995  Công ty phần mềm FPT Software Đà Nẵng  01694280063  lequynhh.it@gmail.com  s