DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CST13B  NIÊN KHÓA : 2013-2016
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Phạm Thị Hồng Nhung  18/8/1995        s
 2  Trần Thị Thu Hảo  15/1/1995        s
 3  Huỳnh Thị Thu Thảo  5/4/1994        s
 4  Phạm Ngọc Vương  6/10/1994        s
 5  Dương Hiển Tri  21/12/1993        s
 6  Phạm Thị Trang  15/8/1995        s
 7  Nguyễn Thanh Tuệ Tịnh  31/8/1995        s
 8  Phạm Viết Thuận  12/5/1995        s
 9  Đào Ngọc Thuận  9/5/1987        s
 10  Nguyễn Thị Minh Thơ  6/1/1994        s
 11  Hồ Thị Hồng Thịnh  19/6/1995        s
 12  Đỗ Thị Thu Thảo  16/10/1985    1694896255    s
 13  Ngô Thị Như Quỳnh  22/6/1995        s
 14  Phan Thị Ngọc Phượng  22/4/1995        s
 15  Nguyễn Thị Phấn  22/4/1995        s
 16  Huỳnh Thị Nhớ  11/11/1995        s
 17  Trần Thị Tú Nhi  23/2/1995        s
 18  Nguyễn An Nguyên  12/1/1995        s
 19  Nguyễn Văn Nam  19/1/1994        s
 20  Trần Thị Hà My  1/1/1995        s
 21  Nguyễn Thị My Ly  10/5/1994        s
 22  Nguyễn Duy Bảo Long  25/5/1995        s
 23  Tôn Thị Phương Lan  16/1/1994        s
 24  Trần Thị Huyền  21/1/1994        s
 25  Phạm Hợi  11/8/1995        s
 26  Nguyễn Thị Thu Hiền  15/1/1992        s
 27  Huỳnh Thị Thảo Giang  12/1/1994        s
 28  Lê Trần Chinh  20/8/1991        s
 29  Hồ Thị Mỹ Châu  6/6/1994        s
 30  Phạm Thị Bích Biên  18/7/1994        s
 31  Tống Thị Bích  20/10/1995        s