DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : TCK13A  NIÊN KHÓA : 2013-2015
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Võ Minh Tính  1/8/1995        s
 2  Đinh Ngọc Sơn  8/1/1994        s
 3  Võ Văn Vũ  10/6/1995        s
 4  Lê Văn Vi  15/3/1994        s
 5  Nguyễn Văn Triều  15/6/1995        s
 6  Tiêu Viết Thuyền  28/3/1994        s
 7  Thượng Vũ Thịnh  15/4/1995        s
 8  Nguyễn Hoàng Phước  1/9/1995        s
 9  Nguyễn Như Ngọc  12/12/1992        s
 10  Nguyễn Văn Ngãi  6/4/1995        s
 11  Nguyễn Văn Lĩnh  29/7/1995        s
 12  Châu Long Khánh  13/7/1995        s
 13  Bùi Đức Hiển  1/5/1995        s
 14  Lê Thanh Hải  4/10/1994        s
 15  Ngô Tấn Đạt  30/4/1995        s
 16  Lê Hồng Tuấn  9/11/1993        s