DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CKT 13  NIÊN KHÓA : 2013 - 2016
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Nguyễn Hoài Thương  1995  Công ty tnhh xuất nhập khẩu thương mại Thuyên Nguyên  0962915928  nguyenhoaithuong.dp95@gmail.co  s