DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : DSN12B  NIÊN KHÓA : 2012-2016
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Bùi Thị Kim Thoa  1994    01657752855  Kimthoabui@gmail.com  s
 2  Lê Thị Mỹ Hằng  08/07/1994    0963440840  Lehang@gmail.com  s
 3  Lê Thị Mỹ Hằng  08/07/1994    0963440840  Lethimyhangspv@gmail.com  s
 4  Lê Thị Lệ Hồng  1993  Fpt shop  0983285152  Lehong460@gmail.com  s
 5  Bùi Thị Kim Thoa  1994    01657752855  Kimthoabui2809@gmail.com  s