DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : TCK12B  NIÊN KHÓA : 2012-2014
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Huỳnh Minh Vương  4/8/1991        s
 2  Hà Văn Thiệu  10/8/1993        s
 3  Đoàn Thanh Trọng  20/10/1994        s
 4  Hoàng Minh Thạch  4/6/1993        s
 5  Trần Thiên Thành Tâm  17/3/1994        s
 6  Trần Ngọc Sơn  2/1/1992        s
 7  Huỳnh Tấn Pháp  7/5/1993        s
 8  Võ Văn Quang  30/12/1994        s
 9  Bùi Việt Nam  4/12/1994        s
 10  Trịnh Ngọc Hoàn  25/6/1993        s
 11  Võ Văn Hiên  2/11/1993        s
 12  Trần Quốc Chí  22/10/1994        s
 13  Lâm Văn Đô  14/7/1993        s
 14  Nguyễn Văn Bình  21/2/1993        s