DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CKL 14 B  NIÊN KHÓA : 2012-2014
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  PHAN PHÚ THÁI  08/12/1970  UBND XÃ HÀNH ĐỨC  0988172795    s