DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CGL12B  NIÊN KHÓA : 2012-2014
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Phạm Tấn Vũ  8/3/1991        s
 2  Lê Hoàng Vũ  16/11/1985        s
 3  Nguyễn Anh Vũ  9/5/1988        s
 4  Nguyễn Trung Trực  1/10/1988        s
 5  Huỳnh Đoàn Hoàng Vân  4/1/1990        s
 6  Trần Văn Trọng  23/1/1988        s
 7  Nguyễn Văn Toàn  17/11/1984        s
 8  Hà Thị Thuỳ  17/4/1989        s
 9  Nguyễn Đình Thục  18/3/1990        s
 10  Lê Duy Thống  7/12/1987        s
 11  Mai Văn Thọ  22/3/1986        s
 12  Lê Tăng  12/6/1990        s
 13  Đào Phương Thảo  18/8/1990        s
 14  Đào Thị Thanh Tâm  24/8/1985        s
 15  Lê Văn Sơn  1/6/1988        s
 16  Phan Quang Quỳnh  19/11/1986        s
 17  Lê Thị Kim Phượng  16/10/1988        s
 18  Trần Ngọc Quý  30/6/1984        s
 19  Đinh Văn Phanh  16/11/1986        s
 20  Phạm Thành Nhân  4/2/1982        s
 21  Lê Thiện Nguyên  23/6/1987        s
 22  Hoàng Phương Nam  20/2/1990        s
 23  Lê Duy Lam  2/1/1985        s
 24  Nguyễn Thị Hồng Khánh  15/4/1984        s
 25  Đinh Tấn Huy  1/3/1988        s
 26  Đỗ Huy  22/9/1988        s
 27  Võ Thành Huấn  5/1/1989        s
 28  Phạm Văn Hồng  9/10/1988        s
 29  Trần Mỹ Hoa  12/9/1986        s
 30  Lê Minh Đức  26/3/1986        s
 31  Trần Văn Dũng  17/10/1986        s
 32  Trần Văn Dũng  23/5/1989        s
 33  Phan Hoàng Chương  11/10/1985        s
 34  Đinh Văn Bảo  5/5/1988        s