DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CGL12A  NIÊN KHÓA : 2012-2014
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Tạ Văn Cương  16/11/1984        s
 2  Lê Quang Cường  4/10/1985        s
 3  Đào Công Vương  2/3/1990        s
 4  Huỳnh Thị Lan Vân  15/10/1984        s
 5  Nguyễn Duy Trọng  26/6/1990        s
 6  Võ Ngọc Trường  14/9/1990        s
 7  Trần Văn Toàn  28/2/1984        s
 8  Bùi Lê Hà Tiên  17/5/1991        s
 9  Nguyễn Văn Thương  29/9/1990        s
 10  Nguyễn Minh Thích  9/10/1990        s
 11  Nguyễn Thị Thu Thảo  10/12/1984        s
 12  Đoàn Duy Thái  20/6/1988        s
 13  Thiều Thị Minh Thanh  13/5/1985        s
 14  Dương Văn Tám  13/8/1987        s
 15  Lê Thị Thu Sương  8/10/1984        s
 16  Tu Đình Minh Sa  20/4/1990        s
 17  Lê Bá Phương  14/12/1990        s
 18  Nguyễn Văn Phòng  14/2/1986        s
 19  Hồ Xuân Nhật  27/6/1990        s
 20  Võ Duy Luyện  27/11/1980        s
 21  Trần Thanh Nam  7/6/1987        s
 22  Trần Truyền Luân  11/11/1989        s
 23  Nguyễn Hồng Liêm  18/4/1983        s
 24  Nguyễn Ngọc Kha  15/1/1989        s
 25  Hoàng Vương Kiệt  21/9/1988        s
 26  Trần Phụng Đức  9/9/1990        s
 27  Lý Công Đông  15/5/1979        s
 28  Ngô Hồng Đạt  18/10/1988        s
 29  Lê Điệp  21/1/1981        s
 30  Trương Công Chung  3/6/1990        s
 31  Đinh Văn Cây  10/5/1983        s
 32  Trần Quốc Bảo  10/10/1989        s