DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : DCL11A  NIÊN KHÓA : 2011-2013
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Lê Thanh Vũ  20/6/1985        s
 2  Nguyễn Quang Vinh  11/4/1989        s
 3  Đỗ Công Viên  10/8/1988        s
 4  Hà Văn Tương  10/5/1987        s
 5  Trương Thanh Tùng  22/1/1985        s
 6  Phan Hữu Tuấn  9/5/1987        s
 7  Phạm Ngọc Trung  10/8/1989        s
 8  Nguyễn Văn Trọng  27/10/1987        s
 9  Võ Đình Tri  2/1/1985        s
 10  Phạm Duy Trinh  24/3/1985        s
 11  Bùi Tấn Thượng  21/8/1988        s
 12  Phạm Văn Thương  22/10/1988        s
 13  Nguyễn Duy Thanh  10/10/1986        s
 14  Lê Duy Tân  19/7/1987        s
 15  Phan Tấn Thạch  20/7/1988        s
 16  Hồ Tấn Rin  20/12/1985        s
 17  Lê Quang Phong  20/9/1989        s
 18  Nguyễn Ngọc Phi  10/12/1986        s
 19  Nguyễn Thành Mẫn  5/8/1989        s
 20  Nguyễn Thanh Nguyên  4/12/1989        s
 21  Lê Trung Luyến  20/9/1988        s
 22  Nguyễn Ngọc Lâm  28/2/1985        s
 23  Ngô Minh Khôi  7/7/1984        s
 24  Võ Thanh Huy  10/10/1985        s
 25  Nguyễn Tấn Hoàng  11/4/1988        s
 26  Võ Văn Hiếu  2/2/1989        s
 27  Huỳnh Văn Dưỡng  20/8/1988        s
 28  Nguyễn Văn Cảm  10/3/1988        s
 29  Đỗ Văn Bảo  4/1/1989        s
 30  Nguyễn Tự Biết  27/4/1985        s
 31  Trần Thái An  12/3/1988        s
 32  Nguyễn Khánh An  9/4/1989        s