DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CKL11C  NIÊN KHÓA : 2011-2013
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Đinh Thị Xuân  18/3/1991        s
 2  Nguyễn Thị Bích Vân  27/1/1990        s
 3  Trương Thị Trang  8/7/1991        s
 4  Đỗ Thị Lệ Thủy  6/6/1990        s
 5  Nguyễn Thị Thúy  10/12/1991        s
 6  Lê Thị Lệ Thu  15/7/1983        s
 7  Thạch Thị Thu Thúy  21/12/1989        s
 8  Lê Thị Phương Thu  30/10/1991        s
 9  Trần Thị Thu Thơm  9/9/1990        s
 10  Nguyễn Thị Thanh Thảo  8/5/1991        s
 11  Lê Thị Bích Thảo  9/1/1991        s
 12  Nguyễn Hồng Minh Thảo  8/12/1989        s
 13  Cao Thị Lệ Thanh  1/1/1983        s
 14  Nguyễn Thị Thái  28/1/1990        s
 15  Phạm Thị Phúc  28/8/1991        s
 16  Trương Thị Thu Nhi  1/10/1990        s
 17  Phạm Thị Thu Nhị  22/9/1989        s
 18  Tạ Ngọc Nhẫn  10/7/1991        s
 19  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  14/9/1991        s
 20  Phan Thị Trà My  8/6/1988        s
 21  Đào Thị Mỹ Lợi  31/12/1990        s
 22  Lê Thị Mến  21/11/1990        s
 23  Võ Thị Phượng Loan  26/3/1991        s
 24  Nguyễn Tấn Linh  20/6/1989        s
 25  Trần Thị Phượng Liên  8/8/1991        s
 26  Trần Quang Lâm  20/2/1984        s
 27  Châu Thị Lai  8/2/1991        s
 28  Vương Thị Thúy Kiều  24/1/1987        s
 29  Trần Thị Kim Hương  19/5/1991        s
 30  Ngô Thị Thanh Hương  23/12/1987        s
 31  Lê Thị Hoàng Hoanh  5/5/1991        s
 32  Trần Thị Hòa  6/8/1990        s
 33  Hồ Thị Bích Hòa  20/5/1991        s
 34  Lê Thị Mỹ Hạnh  2/7/1990        s
 35  Nguyễn Trung Hiếu  13/4/1990        s
 36  Trần Thị Thu Hà  2/6/1991        s
 37  Trần Thị Mỹ Dung  17/4/1985        s
 38  Lê Thị Ngọc Chi  29/9/1990        s
 39  Huỳnh Thị Thúy Diễm  20/8/1991        s
 40  Trần Thanh Cang  10/1/1986        s