DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : DCK10B  NIÊN KHÓA : 2010-2015
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Nguyễn Văn Vĩnh  21/3/1992        s
 2  Lê Văn Vinh  10/3/1992        s
 3  Lê Quốc Việt  20/6/1992        s
 4  Ngô Văn Vận  14/6/1992        s
 5  Nguyễn Văn Trí  20/8/1992        s
 6  Huỳnh Quốc Trinh  6/11/1992        s
 7  Huỳnh Quang Tình  1/1/1992        s
 8  Nguyễn Minh Tức  20/10/1992        s
 9  Phạm Văn Tình  25/7/1992        s
 10  Trần Văn Thọ  6/6/1992        s
 11  Trần Minh Thiệu  15/8/1992        s
 12  Trần Nhật Thẩm  19/7/1992        s
 13  Châu Phước Tài  26/11/1992        s
 14  Trương Quang Sơn  24/7/1992        s
 15  Lê Thanh Phụng  11/8/1992        s
 16  Lê Đức Phú  2/2/1992        s
 17  Nguyễn Thanh Nghĩa  3/3/1992        s
 18  Nguyễn Đức Nhân  16/8/1989        s
 19  Nguyễn Văn Nam  4/9/1991        s
 20  Trần Nhật Nam  13/4/1992        s
 21  Phạm Duy Khánh  24/5/1992        s
 22  Nguyễn Văn Khanh  18/6/1992        s
 23  Hạ Hừng  7/11/1990        s
 24  Đoàn Việt Hoài  9/10/1992        s
 25  Nguyễn Thanh Hê  16/4/1992        s
 26  Võ Thanh Điền  10/8/1992        s
 27  Nguyễn Văn Đấu  14/8/1992        s
 28  Ngô Văn Dưỡng  18/5/1992        s
 29  Trầm Bửu Duy  12/4/1991        s
 30  Hồ Kim Cường  10/4/1992        s
 31  Hồ Kim Anh  6/10/1992        s
 32  Lê Quốc Vũ  2/2/1982        s