DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CAN10  NIÊN KHÓA : 2010-2013
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Nguyễn Thị Mỹ Diệu  8/9/1989        s
 2  Phạm Thị Tường  9/2/1992        s
 3  Trần Trưng  10/7/1991        s
 4  Nguyễn Thị Dương Thúy  27/11/1991        s
 5  Nguyễn Thị Phương Thảo  13/10/1990        s
 6  Nguyễn Trương Hồng My  18/8/1990        s
 7  Phan Thị Thu Sang  20/4/1991        s
 8  Huỳnh Thị Thanh Nhàn  1/1/1991        s
 9  Hồ Thị Phương Lan  5/5/1992        s
 10  Phạm Thị Thúy Liễu  4/6/1991        s
 11  Nguyễn Văn Kiên  25/6/1992        s
 12  Nguyễn Thị Như Hoa  5/10/1986        s
 13  Đoàn Thị Bích Hạnh  12/8/1991        s
 14  Huỳnh Hoàng Điệp  26/2/1992        s
 15  Ngô Hồng Bảo  20/8/1989        s
 16  Đinh Hồng Dé  14/7/1991        s
 17  Nguyễn Thị Thu Ba  2/2/1991        s