Notice: Undefined variable: act in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/bllcuuhs/danhsachlop.php on line 11
Danh sach
DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : DCT09B  NIÊN KHÓA : 2009-2013
SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN
  Họ và tên :  
  Năm sinh :         Giới tính : Notice: Use of undefined constant checked - assumed 'checked' in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/bllcuuhs/danhsachlop.php on line 97
checked name="gioitinh"> Nam        Nữ
  Niên khóa :         Lớp :
  Nơi công tác hiện nay:  
  Chức vụ hiện nay:  
  Số điện thoại liên hệ :  
  Thư điện tử :  

Mật khẩu :
 
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ