DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : DCT 08A  NIÊN KHÓA : 2008-2012
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Nguyễn Văn Long  1990  FPT Software Da Nang Branch  0974035240  vanlong.itqn@gmail.com  s