DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CDG08  NIÊN KHÓA : 2008-2011
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Vo Thi Thanh Tuyen  1990  Son Linh - Son Ha - Quang Ngai  0977522464  tuyencdg08@gmail.com  s
 2  Phạm Hữu Hoanh  1989  Trường THCS Trương Ngọc Khang. Trà Phong, Tây Trà, Quảng Ngãi  0948058923  hoanhcdg08@gmail.com  s