DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CK07A  NIÊN KHÓA : 2007-2010
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Ho Ngoc Huy  1989  Cong ty Doosan  01657393663  ngochuydcl12.doosan@gmail.com  s