DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CT06A  NIÊN KHÓA : 2006-2009
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Dương Tấn Biên  25/10/1988  Krông Pa - Gia Lai  01228092210  duongtanbienct06a@gmail.com  s