DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CD06  NIÊN KHÓA : 2006-2009
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Bạch Văn Trung  1983  Thủy điện Đăkđrinh  01275065919    s
 2  Bạch Văn Trung  1983  Công trình thủy điện Đăkđrinh  01275065919 hoặc b  Xin hiệu trưởng cho em h  s