DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CK04A  NIÊN KHÓA : 2004-2007
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  LÊ THANH PHONG  17/6/1984  Ủy Ban Nhân Dân xã Phổ Thạnh  01692000510  lethanhphong213@gmail.com  s
 2  LÊ THANH PHONG  17/6/1984  Phổ Thạnh- Đức Phổ-Quảng Ngãi  0978665487-016920005  lethanhphong213@gmail.com  s