DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : Sinh-KTNN 28  NIÊN KHÓA : 2002-2005
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Nguyen Thi Kim Diem  07/8/1984  TruongTHCS Kim Dong, TP Ba Ria  0917445250  pha210411@gmail.com  s
 2  Nguyen Thi Kim Diem  07/8/1984  TruongTHCS Kim Dong, TP Ba Ria  0917445250  pha210411@gmail.com  s