DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CT02B  NIÊN KHÓA : 2002-2005
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Nguyễn Văn Bình  10/05/1982  Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN - Sở khoa học công nghệ Quảng Ngãi  0984740662  nvbqng1980.cntt@gmail.com,nvbq  s
 2  Nguyễn Duy Khánh  09/09/1983  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Phổ  01642209148  khanhkhoaqng@gmail.com  s