Notice: Undefined variable: id in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/bllcuuhs/danhsachlop.php on line 9

Notice: Undefined variable: act in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/bllcuuhs/danhsachlop.php on line 11
Danh sach
DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : S���-ch��n  NIÊN KHÓA : 1989-1992
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ