Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Nguyễn Văn Toán
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: Đội 6 -Tịnh Đông - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 01665 588 665
 Email: nvtoan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Nguyễn Thị Thùy Trang
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: Thôn 2, Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828830
 Di động: 0977111512
 Email: ntttrang@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phan Bá Trình
 Đơn vị: Khoa Cơ bản
 Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2, TT La Hà- Tư Nghĩa- Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914 121 468
 Email: pbtrinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trương Vạn Trình
 Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
 Địa chỉ liên lạc: Phường Chánh Lộ- TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 3822907
 Di động: 0905527522
 Email: tvtrinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Nguyễn Viết Trí
 Đơn vị: Khoa Cơ bản
 Địa chỉ liên lạc: Khu B, Khu tập thể giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng ( Tỏ 15, phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi)
 Điện thoại cơ quan: 0553824040
 Di động: 0976698869.
 Email: nvtri@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn