Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Trương Vạn Trình
 Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
 Địa chỉ liên lạc: Phường Chánh Lộ- TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 3822907
 Di động: 0905527522
 Email: tvtrinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trương Quang Trí
 Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
 Địa chỉ liên lạc: Thôn Trường Thọ Tây, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3829357
 Di động: 0905370462
 Email: tqtri@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    KS. Nguyễn Văn Trúc
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Thôn 1, Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914 018 271
 Email: nvtruc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Phạm Vĩnh Tri
 Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 Địa chỉ liên lạc: 383- Hùng Vương - TP Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 3713123
 Di động: 0913447235
 Email: pvtri@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phạm Văn Trung
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 485 Trường Chinh – Thành phố Quảng Ngãi – Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0984705677
 Email: pvtrung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn