Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Phạm Vĩnh Tri
Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ liên lạc: 383- Hùng Vương - TP Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3713123
Di động: 0913447235
Email: pvtri@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Văn Trung
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 263 Lê Lợi – Thành phố Quảng Ngãi – Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0913 920 909
Email: pvtrung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Phạm Văn Trung
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, Nghĩa Dũng, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3 828 830
Di động: 0913 920 909
Email: pvtrung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Văn Trương
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905864344
Email: nvtruong@pdu.edu.vn.
Lý lịch khoa học

  ThS. Đặng Thanh Tuân
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: D12B Chu Văn An, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0905 363 393
Email: dangthanhtuanit@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn