Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    Kĩ sư Nguyễn Khánh Thuật
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: TDP Liên Hiệp 1, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255.3828.830
 Di động: 0986.567.740
 Email: nkthuat@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Xuân Thưởng
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc: 900/53 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055- 3835032
 Di động: 0977.755.766
 Email: nxthuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    Thạc sĩ Phạm Thị Minh Thương
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: 581/24 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 02553828830
 Di động: 0989 679 359
 Email: ptmthuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Lê Trần Hoài Thương
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 055 3822 459
 Di động: 0974 432 549
 Email: lththuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đỗ Minh Tiến
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan: (055) 3822901
 Di động: 0914241919
 Email: dmtien@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn