Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    TS. Lê Thị Thính
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 18, phường Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553825195
 Di động: 0905.357.897
 Email: ntthinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phạm Huy Thông
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 13 phường Nghĩa Lộ thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0986780108
 Email: phthong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phan Thông
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Khu đô thị An Phú Sinh, Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0904009435
 Email: phanthong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Văn Thùy
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0908340248
 Email: tvthuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Bùi Thị Thanh Thúy
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan: 055382848
 Di động: 0914128844
 Email: bttthuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn