Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    CN. Đinh Thị Quỳnh Duyên
 Đơn vị: Trung tâm Thông tin Tư liệu
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 2- Phường Nghĩa Chánh-Tp. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828488
 Di động: 0985329099
 Email: dtqduyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Phan Đình Hải
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: 217 đường Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914012929
 Email: pdhai@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Đình Hoàng
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 189/6 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 01224448698
 Email: ndhoang@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    TS Nguyễn Đức Hoàng
 Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
 Địa chỉ liên lạc: 562 Quang Trung, P. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 - 3825366
 Di động: 0913154577
 Email: duchoang@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đinh Thị Thúy Kiều
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 20 phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 0255.3835471
 Di động: 0914772552
 Email: dttkieu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn