Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Trần Thị Hạnh Thắm
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Thị Hạnh Thắm Giới tính: 
Ngày, tháng, năm sinh:  Nơi sinh: 
Quê quán: 
Dân tộc: 
Học vị cao nhất:  Năm, nước nhận học vị: 
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: ,Di Động: 
Fax:  Email: 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: 
Nơi đào tạo: 
Ngành học: 
Nước đào tạo:  Năm tốt nghiệp: 
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1:  Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn