Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Tiến sĩ Nguyễn Thị  Huyền
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Thị  Huyền Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 21/ 9/ 1983 Nơi sinh: Sơn Tịnh – Quảng Ngãi
Quê quán: Sơn Tịnh – Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:  Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2019, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Phó trưởng khoa Kinh tế
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2 – Thị trấn La Hà – Tư Nghĩa
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3822459 , NR: , Di Động: 0984.444.424
Fax:  Email: nthuyen@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Quy Nhơn
Ngành học: Quản trị kinh doanh tổng hợp
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005
Bằng đại học 2: Anh văn tổng hợp Năm tốt nghiệp: 2006
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Tiến sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2019
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Tên luận án: Ảnh hưởng của gắn kết sản phẩm và nhạy cảm vị thế tới mức độ chấp nhận giá của người tiêu dùng: Nghiên cứu tại thị trường điện thoại di động Việt Nam
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Cử nhân Anh văn Mức độ sử dụng: Đọc hiểu

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
09/2006 - 10/2007 Ban Quản lý Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên dự bị
10/2007 đến nay Khoa Kinh tế, Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm tỏi Lý Sơn 2014 Cấp trường Chủ trì
 2 Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp tại Quảng Ngãi đối với người lao động 2015 Cấp trường CB phối hợp
 3 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, hài lòng và trung thành – trường hợp nghiên cứu tại trường Đại học Phạm Văn Đồng 2017 Cấp trường CB phối hợp
 4 Nghiên cứu gắn kết tổ chức của người lao động tại trường Đại học Phạm Văn Đồng 2020 Cấp trường Chủ trì
 5 Phát triển hình ảnh trường đại học Phạm Văn Đồng 2021/2022 Cấp cơ sở Chủ trì
 6 Tác động của hoạt động truyền thông xã hội đến phản ứng của người tiêu dùng tại Việt Nam 2020/2023 Cấp nhà nước (thuộc quỹ NAFOSTED) Chủ trì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Phát triển bền vững cây tỏi Lý Sơn- Quảng Ngãi 2013   Tạp chí Kinh tế & phát triển (Đại học Kinh tế Quốc dân)
2  Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tỏi Lý Sơn, Quảng Ngãi 2013  Tạp chí Quản lý Kinh tế (Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Ương-Bộ Kế hoạch & Đầu tư
3  Nghiên cứu khách hàng tiêu thụ sản phẩm tỏi Lý Sơn 2015  Tạp chí khoa học công nghệ số 6 (Đại học Phạm Văn Đồng)
4  Mối quan hệ giữa gắn kết và hiệu quả quảng cáo - một số gợi ý nâng cao hiệu quả quảng cáo trực tuyến 2016  Tham luận tại Hội thảo Marketing quốc tế tại Đà Nẵng (MICA)
5  Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp tại Quảng Ngãi đối với người lao động 2016  Tạp chí khoa học công nghệ số 8
6  Ảnh hưởng của các biến nhân khẩu học đến mức độ gắn kết của người tiêu dùng đối với điện thoại di động 2017  Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 21, trang 27-30
7  Vai trò trung gian của định hướng giá cả trong mối quan hệ giữa gắn kết và chấp nhận giá của khách hàng trên thị trường điện thoại di động ở Việt Nam 2017  Tạp chí Kinh tế & phát triển, số 237 (II), trang 25-32.
8  Vai trò trung gian của định hướng giá cả trong mối quan hệ giữa gắn kết và chấp nhận giá của khách hàng trên thị trường điện thoại di động ở Việt Nam 2017  Tạp chí Kinh tế & phát triển, số 237 (II), trang 25-32.
9  Vai trò trung gian của Am hiểu giá trong mối quan hệ giữa Gắn kết và chấp nhận giá 2017  Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Marketing tại Việt Nam: từ lý thuyết đến thực tiễn”, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, trang 157-168.
10  Thu hút sự tham gia của các trường đại học vào các khu công nghệ cao: kinh nghiệm của Trung Quốc và hàm ý cho khu công nghệ cao Đà Nẵng 2017  Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển chiến lược khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, NXB Lao Động Xã hội, trang
11  GRDP tỉnh Quảng Ngãi: thực trạng và dự báo 2017  Kỷ yếu Hội thảo Hội thảo cấp tỉnh “Giải pháp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi trong những năm tới”, trang 121-129.
12  Phát triển các công ty Spin-off của các trường Đại học- Giải pháp hữu hiệu để tăng cường thương mại hóa kết quả nghiên cứu 2017  Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Phát triển trường Đại học địa phương theo định hướng ứng dụng”, trang 267-275.
13  Khoa Kinh tế-10 năm hình thành và phát triển 2017  Đặc san 10 năm thành lập trường Đại học Phạm Văn Đồng
14  The role of product knowledge in the relationship between product involvement and customer’s price acceptance in viet Nam mobile phone market. 2017  Proceedings of the 2nd international conference on Business (ICB2017): “Leading and innovating sustainable business development”, Ho Chi Minh city open university, p.350-369.
15  The role of Price consciousness in the relationship between Prestige sensitivity and customer’s Price acceptance in Viet Nam mobile phone market 2017  Proceedings of International conference for young researchers in economics and business (ICYREB 2017), Da Nang publishing House, p.289-296.
16  The effect of Prestige sensitivity on price acceptance in Viet Nam mobile phone market 2017  Proceedings of International conference on Emering issues in economics and business in the context of international intergration, National Economics Universtity Press, p.519-53
17  The effect of Prestige sensitivity on price acceptance in Viet Nam mobile phone market 2018  Journal of Economics and Development, Vol.20, No.1, pp. 97-112.
18  Đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Phạm Văn Đồng bằng mô hình HIEDUQUAL 2018  Tạp chí khoa học & Công nghệ, số 13
19  How do product involvement and prestige sensitivity affect price acceptance on the mobile phone market in Vietnam 2019  Journal of Asia Business Studies
20  Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên tại trường Đại học Phạm Văn Đồng 2020  Tạp chí KH&CN trường
21  Tác động của môi trường làm việc đến gắn kết tổ chức của người lao động làm việc tại trường đại học Phạm Văn Đồng 2021  Tạp chí KH&CN trường tháng 06/2021
22  Vai trò của niềm tin thương hiệu trong mối quan hệ giữa hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội và ý định mua sản phẩm quảng cáo của người tiêu dùng ở việt nam 2022  Tạp chí Khoa học quản lý và Kinh tế
23  The Effect Of Job Autonomy On Employees’ Job Satisfaction at Pham Van Dong University 2022  Proceedings of the 2nd ICEMCE2022
24  The Effect Of Affective University Image on the High-Schools Pupils` University Choice Intention - A Case Study At Quang Ngai Province, Viet Nam 2022  Proceedings of the 2nd ICEMCE2022
25  Effect Of University Image On Students` Word-Of-Mouth Behavior: A Case Study At Pham Van Dong University 2022  Proceedings of the 2nd ICEMCE2022


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn