Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
     
 

 

 CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ

 

I.Chức năng:

    

  - Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn.

     - Các hình thức tổ chức dạy học của Trung tâm ngoại ngữ - Tin học đa dạng, linh hoạt mang tính xã hội hóa cao, nhằm góp phần nâng cao dân trí, nâng cao trình độ hiểu biết, kỷ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ các cơ quan, doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 

II. Nhiệm vụ:

     a. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông trên địa bàn, trên cơ sở đó báo cáo nhà trường kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu người học.
    b. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:
          1) Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B, C; 
          2) Chương trình ứng dụng CNTT trình độ cơ bản và nâng cao;
          3) Chương trình đào tạo thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông;
          4) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.
          5) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông cho giáo viên của trường và các đơn vị khác khi có nhu cầu.
    c. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm. 
    d. Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ - tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.
    đ. Phối hợp với phòng đào tạo nhà trường tổ chức kiểm tra cuối khóa để trường cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    e. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông.
3. Danh sách cán bộ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC EMAIL
1  ThS. Trần Lê Ngọc Phó Giám đốc PT 0914159577 tlngoc@pdu.edu.vn
2  ThS. Nguyễn Tú Nhi Phó Giám đốc 0914031031  ntnhi@pdu.edu.vn
3  Bùi Thị Lệ Huyền Nhân viên  0976071287 btlhuyen@pdu.edu.vn

 Quyết định thành lập

 Quyết định công nhận đạt chứng chỉ NN cho 266 thí sinh ngày 19/3/2017

 Quyết định công nhận đạt chứng chỉ NN - TH cho 485 thí sinh ngày 25/6/2017

 Quyết định công nhận đạt chứng chỉ NN - TH cho 705 thí sinh ngày 30/7/2017

 Quyết định công nhận đạt chứng chỉ NN - TH (bổ sung) ngày 30/7/2017

Quyết định công nhận đạt chứng chỉ NN - TH cho 385 thí sinh ngày 15/10/2017

Quyết định công nhận đạt chứng chỉ NN - TH cho 371 thí sinh ngày 21/01/2018

Quyết định công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học ngày 22-7-2018

Quyết định công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học ngày 01-7-2018
                             Danh sách  công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học ngày 01-7-2018

Quyết định công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học ngày 20-05-2018

Quyết định công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học ngày 09-12-2018

Quyết định công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học ngày 07-04-2019

Quyết định công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học ngày 09-06-2019

Quyết định công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 14-03-2020

Quyết định công nhận đạt kết quả  thi cấp chứng nhận Ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc ngày 14-03-2020

 Quyết định công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 07-06-2020

 Quyết định công nhận đạt kết quả  thi cấp chứng nhận Ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc ngày 07-06-2020

 Quyết định công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 19-07-2020

 Quyết định công nhận đạt kết quả  thi cấp chứng nhận Ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc ngày 19-07-2020

 Quyết định công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 20-09-2020

 Quyết định công nhận đạt kết quả  thi cấp chứng nhận Ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc ngày 20-09-2020

Điện thoại:  0255.3714817
Email: ngoaingutinhoc
@pdu.edu.vn
Địa chỉ: 986 Quang Trung - Tp Quảng Ngãi

 

 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn