Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
Phòng, Ban, Trung tâm
  Phòng Đào tạo


 TP : ThS Võ Tấn Lộc
     0255 3713123 - 0949544849    
vtloc@pdu.edu.vn
  PTP : TS Nguyễn Thanh Hải
      0914012714
     thanhhaits
@pdu.edu.vn
  Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
 
 TP : GVC-ThS Nguyễn Đình Đức
     0255 3825366 - 0914027733
     ndduc@pdu.edu.vn
 PTP : TS Trần Thị Mai Đào
     0255 3825366 - 0984287151
     ttmdao@pdu.edu.vn
   Phòng Tổ chức Cán bộ
 TP : ThS Trần Đình Thám
     0255 3822809 - 0914163377   tdtham@pdu.edu.vn
 PTP : Nguyễn Thị Thái
      0905759706                               ntthai@pdu.edu.vn
   Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
 TP : CVC Bùi Xuân Hướng
      0986627715  bxhuong@pdu.edu.vn
   Phòng Hành chính - Quản trị
 TP : CN Nguyễn Đình Liên
     0255 3824041 - 0905904566    ndlien@pdu.edu.vn
 PTP : ThS Trương Quang Trí
                                 0905370462    tqtri@pdu.edu.vn
 
  Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên

 TP : GVC-ThS Trần Công Lượng
     0255 3710899 - 0905967361   tcluong@pdu.edu.vn
 PTP : ThS Nguyễn Tấn Sự
     0255 3710899 - 0984390569   ntsu@pdu.edu.vn
  Phòng Kế hoạch - Tài chính

 TP : ThS Nguyễn Tấn Phước
     0255 3710567 -    ntphuoc@pdu.edu.vn
 PTP : CN Trần Thị Khanh
     0255 3824045 -     ttkhanh@pdu.edu.vn

 
  Trung Tâm Đào tạo thường xuyên

 GĐ : ThS Phạm Thiện
     0255 3829357 - 0914000546   pthien@pdu.edu.vn
 PGĐ : ThS Trương Vạn Trình
                                                  -         tvtrinh@pdu.edu.vn

 
  Trung Tâm Thông tin tư liệu

 GĐ : CN Lê Ngọc Lân
     0255 3825577 - 0914012952     lnlan@pdu.edu.vn
 PGĐ : CN Đinh Thị Quỳnh Duyên
     0255   240904 - 0985329099     dtqduyen@pdu.edu.vn
  Ban Quản lý Ký túc xá

 TB :  CN Nguyễn Phó
     0255 240903 - 01684099234   npho@pdu.edu.vn
 PTB : CN Đỗ Ngọc Thái
     0255 3824042     dnthai@pdu.edu.vn
  Trung tâm Ngoại Ngữ tin học
  PGĐ : CN Nguyễn Thị Minh Thư
     0255 3714817 -                    ntmthu@pdu.edu.vn
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn