Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
Phòng, Ban, Trung tâm
  Phòng Đào tạo


 TP : ThS Võ Tấn Lộc
     055 3713123 - 0949544849    
vtloc@pdu.edu.vn
  PTP : TS Nguyễn Thanh Hải
      0914012714
     thanhhaits
@pdu.edu.vn
  Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
 
 TP : GVC-ThS Nguyễn Đình Đức
     055 3825366 - 0914027733
     ndduc@pdu.edu.vn
 PTP : TS Trần Thị Mai Đào
     055 3825366 - 0984287151
     ttmdao@pdu.edu.vn
   Phòng Tổ chức Cán bộ
 TP : ThS Trần Đình Thám
     055 3822809 - 0914163377   tdtham@pdu.edu.vn
 PTP : Nguyễn Thị Thái
      0905759706                               ntthai@pdu.edu.vn
   Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
 TP : CVC Bùi Xuân Hướng
      0986627715  bxhuong@pdu.edu.vn
   Phòng Hành chính - Quản trị
 TP : CN Nguyễn Đình Liên
     055 3824041 - 0905904566    ndlien@pdu.edu.vn
 PTP : ThS Trương Quang Trí
                                 0905370462    tqtri@pdu.edu.vn
 
  Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên

 TP : GVC-ThS Trần Công Lượng
     055 3710899 - 0905967361   tcluong@pdu.edu.vn
 PTP : ThS Nguyễn Tấn Sự
     055 3710899 - 0984390569   ntsu@pdu.edu.vn
  Phòng Kế hoạch - Tài chính

 TP : ThS Nguyễn Tấn Phước
     055 3710567 -    ntphuoc@pdu.edu.vn
 PTP : CN Trần Thị Khanh
     055 3824045 -     ttkhanh@pdu.edu.vn

 
  Trung Tâm Đào tạo thường xuyên

 GĐ : ThS Phạm Thiện
     055 3829357 - 0914000546   pthien@pdu.edu.vn
 PGĐ : ThS Trương Vạn Trình
                                                  -         tvtrinh@pdu.edu.vn

 
  Trung Tâm Thông tin tư liệu

 GĐ : CN Lê Ngọc Lân
     055 3825577 - 0914012952     lnlan@pdu.edu.vn
 PGĐ : CN Đinh Thị Quỳnh Duyên
     055   240904 - 0985329099     dtqduyen@pdu.edu.vn
  Ban Quản lý Ký túc xá

 TB :  CN Nguyễn Phó
     055 240903 - 01684099234   npho@pdu.edu.vn
 PTB : CN Đỗ Ngọc Thái
     055 3824042     dnthai@pdu.edu.vn
  Trung tâm Ngoại Ngữ tin học
  PGĐ : CN Nguyễn Thị Minh Thư
     055 3714817 -                    ntmthu@pdu.edu.vn
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn