Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
Trung tâm Đào tạo thường xuyên
     
 

 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. Chức năng: 
 
Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn hoặc dài hạn ở các ngành học, bậc học theo phương thức đào tạo, bồi dưỡng không chính quy (các lớp không do trường cấp bằng và các lớp đào tạo cấp chứng chỉ).

 2. Nhiệm vụ:
 
- Tham mưu Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng đào tạo không chính quy giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các cơ sở giáo dục - đào tạo khác trên toàn quốc.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tiến hành giảng dạy các loại chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học (hoặc các loại hình đào tạo bồi dưỡng Tin học, ngoại ngữ khác trong nhà trường; đồng thời có thể liên kết với các cơ sở giáo dục, đào tạo khác, các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương,… mở các lớp về tin học, ngoại ngữ).
- Tham mưu Hiệu trưởng mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.
- Quản lý các lớp học tại trung tâm theo kế hoạch của các đơn vị liên kết hoặc của nhà trường.
- Tham mưu Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến học sinh sinh viên hệ không chính quy học tại trung tâm.
-  Phối hợp với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
   3. Danh bạ

Điện thoại : 0255.829357 – 0255.822907 –0255. 816906 – 0255.821648
E.mail :
dttx@pdu.edu.vn
Địa chỉ : 114 – Lê Trung Đình – Tp Quảng Ngãi

  

 

 

 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn