Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
    TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG

Tìm kiếm :
TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG
 Khoa SPTN
 Khoa SPXH
 Khoa KTCN
 Khoa CNTT
  Khoa Kinh tế
 Khoa Ngoại Ngữ
 Khoa LLCT
 Khoa Hóa-Sinh-Môi trường
 Khoa GDTC-QPAN
TỆP TIN
 Ngân hàng đề thi, môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1
 Ngân hàng đề thi, môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2
 Ngân hàng đề thi, môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 Ngân hàng đề thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Giáo dục chính trị TCCN
 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 Học phần đạo đức và PPGD Đạo Đức ở Tiểu học (dùng cho bậc TCCN)
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Phạm Quang Hiệp; Phạm Thị Minh Lan; Nguyễn Thị Thu Hạnh
 Giáo Trình môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin
Giảng viên: Huỳnh Thị Kim Hoa & Phạm Thị Minh Loan
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin (học phần 1)
Huỳnh Kim Hoa, Phạm Thị Minh Lan
 Pháp luật kinh tế
Lâm Thanh Lộc
 Bài giảng môn Logic học
Phạm Thị Minh Lan & Nguyễn Thị Kim Anh
 Học phần: Đạo đức và phương pháp giảng dạy đạo đức ở tiểu học
Lê Thị Lệ Thu
 Kinh tế Chính trị dùng cho bậc TCCN ngành Kinh tế
Lê Thị Lệ Thu
 Pháp luật đại cương
ThS. Huỳnh Kim Hoa
 Pháp luật
Giảng viên: Lâm Thanh Lộc
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin
Huỳnh Kim Hoa - Lê Thị Lệ Thu
 Đường lối CM của ĐCSVN
Nguyễn Thị Kim Anh
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn