Thông báo sinh viên

Thông báo v/v đăng ký học lại học kỳ I – năm học 2020-2021

Khoa CNTT thông báo v/v đăng ký học lại trong học kỳ 1, năm học 2020-2021 như sau: Đối tượng: Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng có học phần đạt điểm F Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng có học phần đạt điểm D muốn cải thiện điểm Thời gian nộp đơn đăng ký học lại: Từ ... Xem chi tiết »