Bảng điểm

Bảng điểm tổng kết học kỳ II – năm học 2018-2019

Lớp Link xem điểm DCT15 https://drive.google.com/drive/folders/1J0yVn4fLRkyDJu8yROMJNYZRP4RYE7oV?usp=sharing DCT16  https://drive.google.com/drive/folders/1NwFa6XfgAmotjlzMbyduE0C-N5D5185d?usp=sharing DST16  https://drive.google.com/drive/folders/157R07dxoeQp3Z33oXvid0BLQcdOun9t1?usp=sharing DCT17  https://drive.google.com/drive/folders/1Egu8kGQP37DnjOAO7D2DwL2MT8CeJE-q?usp=sharing DCT18  https://drive.google.com/drive/folders/1TlTQiSmyH_AK4mljzeJ6d6uLPd9C4hlM?usp=sharing CCT16 https://drive.google.com/drive/folders/1HCqYqRMKbAitbXWYPSXqnKo4j9r07E23?usp=sharing CSI16 https://drive.google.com/drive/folders/1M6Wlytvdyeo96wSd4UiLo0mjzMF-Stqx?usp=sharing CCT17 https://drive.google.com/drive/folders/1D748x0qQ_AT3oV8kwduPLpSHFKwen_X5?usp=sharing CSI17  https://drive.google.com/drive/folders/1sWSgBRlohd0QCo07XKIKU3u_6G2p9NT3?usp=sharing Xem chi tiết »