Bảng điểm

Bảng điểm tổng kết học kỳ I – năm học 2019-2020

Lớp Link xem điểm DCT16 https://drive.google.com/drive/folders/1coUsP1adD9BA9-KNNGYrviD3eKPUPXqu?usp=sharing DST16 https://drive.google.com/drive/folders/1lgu5ympmUGHiiFRJJSPt3ATn605Pi9db?usp=sharing CCT17 https://drive.google.com/drive/folders/1f4vVqT-1ZeguCFcocPIUGW72YALsftkV?usp=sharing CSI17 https://drive.google.com/drive/folders/1eQkNrWirxDt_YEpBVDSrY9K33G-0vUyz?usp=sharing Xem chi tiết »