Thông báo v/v nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp (đợt xét tháng 08/2019)

—Dành cho sinh viên các lớp Đại học khóa 15, Cao đẳng khóa 16 trở về trước—

Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về việc nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp như sau:

  • Thời gian: từ 12/08/2019 đến 16/08/2019
  • Địa điểm nộp đơn: Văn phòng khoa CNTT
  • Sinh viên tải mẫu đơn theo mẫu quy định
  • Điều kiện được xét tốt nghiệp:
    • Có điểm trung bình tích lũy từ 2.00 trở lên
    • Không còn học phần đạt điểm F
    • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà trường

Mẫu đơn đề nghị xét tốt nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*