Thời khóa biểu tuần 25

—Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018—

Lưu ý:

  • Các lớp khóa 17 bắt đầu học kỳ 2
  • Sinh viên các lớp DCT14AB học môn Chuyên đề (trừ sinh viên thực tập ngoài tỉnh)

pdu_xemchitiet