Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 – năm học 2016-2017

Khoa CNTT thông báo v/v điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 như sau:

  1. Lớp CSI14 – Môn Lập trình hướng đối tượng: điều chỉnh lịch thi sang buổi sáng ngày 16/5/2017
  2. Lớp DCT13AB – Môn Lập trình mạng: điều chỉnh lịch thi sang buổi sáng ngày 18/5/2017

Các học phần khác vẫn giữ nguyên theo lịch đã ban hành.

Đề nghị các sinh viên tham gia thi học kỳ theo đúng lịch đã điều chỉnh.