Thông báo v/v xét học bổng của ngân hàng Vietcombank

Lưu ý: Các lớp lập danh sách các sinh viên đủ điều kiện và gửi về văn phòng khoa (cô Ly) trước ngày 01/3/2017.