Thông báo v/v tổ chức học kỳ hè năm học 2016-2017

Một số lưu ý:

  • Sinh viên đăng ký online từ 23/2/2017 đến ngày 08/3/2017
  • Sinh viên nộp đơn bổ sung từ 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017

Đề nghị các cố vấn học tập thông báo đến các sinh viên biết và thực hiện
pdu_xemchitiet