Bảng phân công coi thi, chấm thi, bố trí phòng thi tuần 23, 24

–Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 07/01/2017—

Dành cho các lớp Đại học liên thông khóa 15 và các lớp đại học, cao đẳng chính quy khóa 16

pdu_xemchitiet