Thứ ba, 26/01/2021     Hội thảo khai mạc lúc 7h30ph, Thứ bảy, ngày 07/12/2019, tại Hội trường KLF - Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Số 986 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi
Tìm kiếm:    
 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CHÍNH
     Mục tiêu và nội dung chính của Hội thảo khoa học 07:30 28/10/2019 [488]
  
     Thực hiện nhiệm vụ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học giáo dục nói riêng; được sự hỗ trợ, tư vấn chuyên môn của PGS.TS Nguyễn Văn Khánh - Tổng Chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông (CTGDPT) môn Vật lý (Chương trình ban hành khèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Dạy học Vật lý theo định hướng phát triển năng lực, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới” Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo một số nội dung chính của Hội thảo khoa học như sau:

1. Mục tiêu hội thảo

- Nâng cao nhận thức về việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu của CTGDPT môn Vật lý mới.

- Tiếp cận, làm rõ cấu trúc nội dung; các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp đáp ứng yêu cầu của CTGDPT môn Vật lý mới.

- Định hướng đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Vật lý và bồi dưỡng giáo viên để chuẩn bị thực hiện CTGDPT môn Vật lý.

2. Nội dung chính của hội thảo Hội thảo:

- Phân tích, làm rõ cấu trúc nội dung, các yêu cầu của CTGDPT môn Vật lý (do PGS.TS Nguyễn Văn Khánh - Tổng Chủ biên CTGDPT môn Vật lý trực tiếp báo cáo và chủ trì trao đổi, thảo luận).

- Phân tích, làm rõ những phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của CTGDPT môn Vật lý.

- Trao đổi, đề xuất một số vấn đề liên quan đến đổi mới chương trình, phương thức đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Vật lý, để sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được những yêu cầu của CTGDPT môn Vật lý.

- Trao đổi, đề xuất một số vấn đề về tổ chức bồi dưỡng giáo viên Vật lý THPT đáp ứng CTGDPT môn Vật lý.

 

   

PGS.TS Nguyễn Văn Khánh - Trường ĐHSP Hà Nội, Chủ biên Chương trình GDPT môn Vật Lý    

   

 

   

    

    

 

    

   

   

 Thông báo
 
 Danh sách Hội đồng khoa học
 Thể lệ viết bài tham gia Hội thảo
 Tra cứu bản đồ chỉ dẫn đến Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học: "Dạy học Vật lý theo định hướng phát triển năng lực, đáp ứng Chương trình Giáo dục Phổ thông mới"