Thứ sáu, 09/12/2022    
Tìm kiếm:    
 THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
     Thông báo về việc phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2020 10:19 06/01/2020 [536]

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

           Số: 01/QĐ-ĐHPVĐ

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường thực hiện năm 2020


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-ĐHPVĐ ngày 22/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc Ban hành Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Căn cứ các Biên bản họp Hội đồng xét duyệt đề cương các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2020;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường thực hiện năm 2020 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chủ trì đề tài có tên tại Điều 1 tiến hành ký hợp đồng nghiên cứu với Trường và các ông, bà được phân cấp quản lý có trách nhiệm phối hợp quản lý theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng các đơn vị có liên quan, chủ trì đề tài và các cán bộ phối hợp nghiên cứu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.                         

Nơi nhận:

- HT, các PHT;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, QLKH & HTQT(3).

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Đăng Vũ 

 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN NĂM 2020

 (Theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 02 tháng 01 năm 2020 ) 

TT Tên đề tài Mã số Chủ trì đề tài và
Cán bộ phối hợp
Thời gian hoàn thành Ghi chú
1 Thiết lập cường độ dòng điện để đạt được độ rộng chiều sâu mối hàn trong hàn hồ quang điện bằng phương pháp Levenberg - Marquardt 01/CN1-1220 Chủ trì: TS. Nguyễn Quận Tháng 12/2020  
2 Nghiên cứu phân tích độ tin cậy của kết cấu thân máy sử dụng phương pháp xấp xỉ bậc hai 02/CN1-1220 Chủ trì: ThS. Trần Văn Thùy Tháng 12/2020  
3 Thiết kế và chế tạo máy cắt Plasma CNC mini 03/CN1-1220

Chủ trì: ThS. Đỗ Minh Tiến

CB phối hợp: ThS. Nguyễn Hoàng Lĩnh

Tháng 12/2020  
4 Xây dựng thuật toán tối ưu hóa thời gian tập hợp nhiều loại dữ liệu trong mạng cảm biến không dây 04/TN1-1220 Chủ trì: TS. Phạm Văn Trung Tháng 12/2020  
5 Nghiên cứu mạng nơ-ron tích chập và ứng dụng bài toán cảnh báo trộm 05/TN1-1220

Chủ trì: ThS. Phạm Văn Tho

CB phối hợp: ThS. Võ Đức Lân

Tháng 12/2020  
6 Nghiên cứu và đề xuất thuật toán ẩn tập mục hữu ích cao phổ biến nhạy cảm 06/TN1-1220 Chủ trì: ThS. Huỳnh Triệu Vỹ Tháng 12/2020  
7 Xây dựng phần mềm quản trị thông tin hệ thống máy tính tại Khoa Công nghệ thông tin 07/TN1-1220

Chủ trì: ThS. Võ Đức Lân

CB phối hợp: ThS. Nguyễn Hồng Anh

Tháng 12/2020 ĐT sáng kiến
8 Tối ưu đặc tính quang của vật liệu không đất hiếm BaMgAl10O17 đồng pha tạp ion Mn4+ và Mg2+ ứng dụng trong chế tạo các LED trắng ấm 08/TN1-1220 Chủ trì: ThS. Trần Thị Kim Nguyệt Tháng 12/2020  
9 Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của vật liệu khung hữu cơ - kim loại ZIF-8 cho phản ứng giữa benzaldehyde và ethyl cyanoacetate 09/TN1-1220 Chủ trì: TS. Lê Thị Như Quỳnh Tháng 12/2020  
10 Thiết kế khóa học trực tuyến trên hệ thống moodle và vận dụng mô hình blended learning vào trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông 10/TN1-1220 Chủ trì: ThS. Vương Cẩm Hương Tháng 12/2020  
11 Ảnh hưởng của thức ăn đến chỉ tiêu sinh trưởng của giống thỏ lai ở nông hộ huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 11/TN1-1220

Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Tường Vy

CB phối hợp: ThS. Trần Ngọc Hải

Tháng 12/2020  
12 Nghiên cứu gắn kết tổ chức của người lao động tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng 12/XH1-1220

Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Huyền

CB phối hợp: ThS. Cao Anh Thảo

Tháng 12/2020  
13 Phát huy vai trò của các quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13/XH1-1220

Chủ trì: ThS. Lê Trần Hoài Thương

CB phối hợp: ThS. Phạm Thị Ý Nguyện

Tháng 12/2020  
14 Xây dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần Sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non theo định hướng phát triển năng lực người học 14/XH1-1220

Chủ trì: ThS. Võ Thị Thiều

CB phối hợp: ThS. Nguyễn Văn Kính

Tháng 12/2020  
15 Xây dựng mô hình Câu lạc bộ Thể dục thể thao cho sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng 15/XH1-1220

Chủ trì: ThS. Nguyễn Hoàng Duy

CB phối hợp: ThS. Nguyễn Ngọc Cang

Tháng 12/2020  

 

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2021 16:42 18/02/2021 [2296]


      Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020 09:30 12/08/2020 [610]


      Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021 09:24 12/08/2020 [377]


      Thông báo về việc thống nhất thực hiện 04 đề tài nghiên cứu (nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2021) 09:57 24/06/2020 [554]


      Thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021 08:03 25/02/2020 [539]


      Kế hoạch thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2019-2020 15:46 30/09/2019 [499]


      Thông báo v/v đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2019-2020 15:49 30/09/2019 [460]


 
 

 Thông báo
 
 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việt mời viết bài tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 5 (FIHE 5)
 Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2021
 Thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2021
  Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD2020" - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
 Thông báo Đại hội Hội khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ 4 và Hội thảo chuyên đề
 Thông báo "V/v tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  

 Tin quan trọng
 
 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Phương pháp Toán Sơ cấp - Khóa 36
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo Dạy học Vật lí toàn quốc
 GS. Son Sung Don đến dự và trình diễn trong Lễ hội chào mừng năm học mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học:
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân”
 Giáo sư Ashley Hollenbeck (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giao lưu âm nhạc cùng Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc)
 GS. Son Sung Don trao đổi chuyên môn học thuật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

  

Flag Counter

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Scientific Management and International Cooperation Office -
☎ 0255 3825366   ✉ qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ: Phòng A1.308, Tầng 3, Nhà hiệu bộ A1, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi