Thứ sáu, 19/07/2019    
Tìm kiếm:    
  •  
Trang chủ  Thông báo Viết bài Tài liệu Hội thảo Chương trình Hội thảo Liên lạc

I. MỤC TIÊU:

- Đóng góp các giải pháp cho tỉnh nhà trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX.

- Gắn kết và phát huy vai trò đội ngũ trí thức là những người con Quảng Ngãi đang sinh sống trong và ngoài tỉnh, góp phần xây dựng quê hương. 

II. NỘI DUNG

Phân tích, đánh giá thực trạng, cơ hội, thuận lợi, khó khăn,... để đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành cho giai đoạn 2016-2020, bao gồm các lĩnh vực: 

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp Quảng Ngãi.  

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo Quảng Ngãi. 

- Phát triển dịch vụ, du lịch Quảng Ngãi. 

- Phát triển nông nghiệp, nông thôn mới. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

- Cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

- Các vấn đề khác (thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, giảm nghèo bền vững, khởi nghiệp, v.v...)

 

III. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 

Đồng Trưởng ban 

 1. PGS. TS. Phạm Đăng Phước, Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng.

 2. TS. Lê Tấn Đạt, Chủ nhiệm CLB Nhà giáo Quảng Ngãi tại Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

 Các Phó trưởng ban: 

 1. TS. Đỗ Thanh Phương, CLB Nhà giáo. 

 2. PGS. TS. Nguyễn Văn Dưỡng, CLB Nhà giáo.

 3. TS. Trần Đình Thám, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng.

 Các tiểu ban:

 a/ Tiểu ban Nội dung:

 1. PGS. TS. Đỗ Thanh Phương - Trưởng tiểu ban.

 2. PGS. TS. Phạm Đăng Phước - Ủy viên.

 3. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Ủy viên.

 4. PGS. TS. Nguyễn Văn Dưỡng - Ủy viên.

 5. PGS. TS. Võ văn Minh - Ủy viên.

 6. TS. Nguyễn Đức Hiền - Ủy viên.

 7. TS. Trần Thị Mai Đào - Ủy viên.

 b/ Tiểu ban Cơ sở vật chất và tài trợ:

 1. TS. Trần Đình Thám - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trưởng tiểu ban.

 2. ThS. Võ Tấn Lộc - Trưởng phòng HCQT trường Đại học Phạm Văn Đồng, Ủy viên.

 3. TS. Nguyễn Đức Hoàng - Phó Trưởng phòng QLKH&HTQT trường Đại học Phạm Văn Đồng, Ủy viên.

 4. TS. Lê Tấn Đạt - CLB Nhà giáo, Ủy viên.

 5. TS. Nguyễn Lan - CLB Nhà giáo, Ủy viên.

 c/ Tiểu ban Lễ tân:

 1. PGS. TS. Phạm Đăng Phước, Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trưởng tiểu ban.

 2. ThS. Võ Văn Vang - CLB Nhà giáo, Ủy viên.

 3. TS. Trần Thị Mai Đào - Trưởng phòng QLKH&HTQT trường Đại học Phạm Văn Đồng, Ủy viên.

  

IV. TỔ CHỨC HỘI THẢO 

ĐỊA ĐIỂM: Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 509 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi.

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG - CLB NHÀ GIÁO QUẢNG NGÃI TẠI ĐÀ NẴNG